PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET - SMLOUVA

verze platná od: 03/2008

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Službu „Přístup k síti Internet“ bude ViaMedia poskytovat čtyřiadvacet hodin denně a zahrnují zajištění přístupu k síti Internet přes port společnosti ViaMedia umístěném v Přípojném místě ViaMedia.

ViaMedia bude Zákazníkovi přidělovat větší počty IP adres na základě potřeby.

Zákazník je povinen umožnit přístup servisním technikům k zařízením poskytnutým ViaMedia do užívání nebo zařízení Zákazníka jež je nutné spravovat, konfigurovat nebo do nich jinak zasahovat.

Společnost ViaMedia si vyhrazuje právo v případě potřeby v místě příjmu signálu zákazníkem proměnit jeho přípojný bod v přípojný bod pro další účastníky a to jak pro další bezdrátové účastníky sítě ViaMedia tak pro účastníky připojené kabelem k přípojnému bodu zákazníka. Touto proměnou není ovlivněna rychlost připojení v místě přípojného bodu.

Servis k přístupu k síti Internet dle této Smlouvy je zajištěn ViaMedia prostřednictvím e-mailu servis@viamedia.cz nebo prostřednictvím podpory na servisním telefonním čísle 602 540 540.

ViaMedia dále nabízí pomoc při řešení problémů u Zákazníka či klientů Zákazníka a to za úplatu.

Zákazník má právo si objednat registraci doménových jmen a změny konfigurace za poplatky dle aktuální nabídky ViaMedia.  Zákazník má právo si objednat další služby na základě objednávky.

Veškeré informace poskytované druhou stranou v souvislosti s plněním dle této Smlouvy jsou přísně důvěrné a nebudou prozrazovány třetí straně. Obě strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že tyto informace tvoří obchodní tajemství ve smyslu českého Obchodního Zákoníku.

Obě strany souhlasí s možností použít předmět této Smlouvy jako svou referenci pro marketingové účely.

Zákazník přebírá plnou zodpovědnost za veškerá zařízení předaná mu do užívání. Zákazník je povinen je zabezpečit proti cizímu zásahu a poškození.

Smluvní strany jsou oprávněny převést svá práva a povinnosti na svoji holdingovou společnost a nebo na přímou či nepřímou dceřinou společnost pouze s předchozích písemným souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas nesmí být odepřen bez rozumného důvodu.

Tato Smlouva se bude řídit, vykládat a vymáhat v souladu se zákony České republiky, vyjma případů, že se strany dohodnou jinak a české právo takovouto dohodu umožňuje.

 

DOBA TRVÁNÍ A PLATNOST SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na minimální dobu specifikovanou v odstavci „platební, technické a ostatní podmínky“ s výpovědní lhůtou tří měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď lze podat pouze písemnou formou druhé straně. V případě výpovědi zákazníkem před uplynutím minimální doby (18 měsíců), je zákazník povinen zaplatit sankci ve výši 4.500 Kč. Výpověď se pokládá za platnou a účinnou po zaplacení stanovené sankce, jinak se má za to, že smluvní vztah trvá i nadále a bude trvat až do úplné úhrady všech závazků zákazníka.

ViaMedia bude mít právo, kromě všech svých dalších práv vyplývajících ze zákona nebo ze Smlouvy, a to podle svého uvážení, vypovědět neprodleně Smlouvu písemným oznámením Zákazníkovi, jestliže:

    a) Zákazník nezaplatí jakoukoliv platbu do třiceti dnů po dni splatnosti;

    b) Zákazník se dopustí závažného porušení Smlouvy, které nebude možné napravit, anebo závažného porušení, které je možné napravit, avšak které Zákazník nenapravil do třiceti dnů o oznámení takového porušení;

    c) Zákazník se proviní proti některému z pravidel chování v rámci sítě Internet a to i přesto, že byl ViaMedia o tomto upozorněn;

    d) Zákazník jako fyzická osoba zemře, je-li proti němu zahájeno konkurzní řízení, nebo pokud poškozuje ViaMedia snižováním možnosti uspokojení jeho pohledávek tím, že se bude snažit či jednat o přednostním finančním vyrovnání se svými věřiteli, či o nějakém jiném přednostním vypořádání či přenosu vlastnictví ve prospěch svých věřitelů, a, je-li Zákazníkem právnická osoba, navíc v případech, pokud tato vstoupí do likvidace, svolá-li schůzi svých věřitelů, dojde-li ke jmenování nuceného správce všech či části jeho záruk či aktiv, nebo lze-li ji na základě ustanovení právního předpisu, zejména pak obchodního zákoníku nebo zákona o konkurzu a vyrovnání považovat za neschopného splatit své závazky.

Při vypovězení Smlouvy Zákazník zaplatí ViaMedia veškeré částky v té době podle Smlouvy splatné. Vypovězení Smlouvy neovlivní žádná práva či závazky žádné ze stran, která přetrvávají anebo vznikají ke dni vypovězení.

Výpadkem se rozumí neplnění ze strany ViaMedia s následkem přerušení přístupu Zákazníka k síti Internet delší než 12 hodin od okamžiku nahlášení na servisní telefonní číslo ViaMedia a potvrzené faxem či e-mailem, avšak pouze z důvodu závad na zařízení provozovaného ViaMedia v souvislosti se službou, kdy jedním koncovým bodem je Přípojné místo ViaMedia a druhým koncovým bodem Koncové místo služby. V případě Výpadku je jediným závazkem ViaMedia vůči Zákazníkovi poskytnutí slevy. V případě, že k takovým výpadkům dochází průběžně po dobu čtrnácti dnů v řadě a to po dobu minimálně 6 hodin denně, bude takový výpadek "Velkým výpadkem" a Zákazník pak může podle svého uvážení:

    a) vypovědět Smlouvu a to s dvacetidenní výpovědní lhůtou. Zákazník bude odpovědný pouze za to, aby zaplatil za zbývajících 20 dnů služby, pokud už tak neučinil, anebo bude moci žádat o refundaci nějaké platby učiněné za služby nad toto 20-ti denní období. ViaMedia nebude uvalovat žádná penále, poplatky či služební náklady v případě vypovězení Smlouvy z důvodu velkého výpadku popsaného v tomto článku. Zákazník má právo vypovědět Smlouvu v případě velkého výpadku během čtvrtletí v němž k němu došlo anebo v libovolném okamžiku během následujícího čtvrtletí;

    b) sjednat dodatek ke smlouvě přičemž nově dojednané podmínky nabudou účinnosti od data podpisu dodatku Smlouvy oběma stranami nebo k jinému datu, které může být v dodatku uvedeno.

V případě, že Služba je závažně postižena výpadkem, a stav bude definován jako totální porucha nebo totální selhání Služby, anebo neschopnost splnit smluvně stanovené technické specifikace, ViaMedia neponese žádnou odpovědnost, pokud takovéto výpadky budou vinou:

    a) výpadků telekomunikačního nebo jiného přenosového zařízení, které není v majetku nebo správě ViaMedia;

    b) toho, že Zákazník, nebo třetí strana, jednající jménem Zákazníka, nedoručuje Informaci pro ViaMedia v souladu s technickými specifikacemi ze zařízení Zákazníka;

    c) poruchy některé ze Zákazníkových zařízení, které nejsou dodány ViaMedia.

V případě, že ViaMedia nesplní technické specifikace ve Smlouvě uvedené, avšak Služba nepostihne negativně Zákazníka či jeho závazky vůči třetím stranám, Zákazník pak nebude mít právo posuzovat takovou závadu jako Výpadek. V případě Výpadku a ve všech ostatních případech v souvislosti se Službou bude jediným závazkem ViaMedia poskytnout Zákazníkovi slevu ve výši alikvotní části z měsíčního poplatku za Službu za minutu výpadku na bázi celkového počtu minut výpadku za čtvrtletí podle maximálního poplatku za uvedenou Službu. Na výpadky kratší než 6 hodin nebude brán zřetel. Slevy se budou sčítat na měsíční bázi a odečítat od poplatků za Službu v dalším měsíci, splatných Zákazníkem, pokud Zákazník zašle písemné oznámení ViaMedia s popisem výpadku. Toto oznámení v písemné formě musí ViaMedia obdržet nejpozději devadesát dní po konci čtvrtletí, v němž k výpadku došlo, jinak právo na smluvní pokutu zaniká. Jakékoli přerušení Služby vlivem toho, že ViaMedia bude reagovat na stížnost Zákazníka na špatnou funkci, která se prokáže být neodůvodněná anebo která je způsobená chybou Zákazníka, jeho zaměstnanců, zmocněnců, dodavatelů a konečných uživatelů, nebude považována za výpadek, na nějž přísluší Zákazníkovi podle této Smlouvy sleva. Navíc v takovém případě Zákazník souhlasí, že zaplatí ViaMedia výdaje za vyšetření stížností Zákazníka, přičemž tyto výdaje budou stanoveny prokazatelným způsobem za čas (390,- Kč/hod práce za každého pracovníka) a ujeté kilometry dle zákona 119/92 Sb. v platném znění. Nabytím účinnosti této "Smlouva o poskytování přístupu k síti Internet" se ruší veškeré předchozí "Smlouvy o poskytování přístupu k síti Internet" uzavřené mezi účastníky do data jejího podpisu a to s účinností ke dni jejího podpisu.

 

PLATEBNÍ, TECHNICKÉ A OSTATNÍ PODMÍNKY

Poplatek za připojení k síti Internet bude splatný po zprovoznění připojení.

Celkový měsíční poplatek bude splatný po celou dobu trvání Smlouvy na základě faktury nebo e-mailové výzvy, která bude vystavena k prvnímu dni měsíce na který se plnění vztahuje s výjimkou první alikvotní části splátky, která bude účtována zpětně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy první den v měsíci ke kterému se plnění vztahuje.

Celkový měsíční poplatek zahrnuje nájem přijímacího zařízení (setu) v ceně 50 Kč za každý měsíc.

Pro platby poplatků podle této Smlouvy bude ViaMedia vystavovat příslušné doklady nebo Zákazník bude platit jen na základě této smlouvy.

Při platbě dopředu poskytuje ViaMedia slevy (4% na 3 měsíce dopředu, 10% na 6 měsíců dopředu, 22% na 1 rok dopředu), dále lze získat slevy za hotovostní platbu 5% a po 2 letech užívání může Zákazník právo na slevu 10%

Slevy mohou být poskytovány pouze za předpokladu, že zákazník není s placením svých závazků v prodlení.

V případě, že zákazník má neuhrazené závazky vůči poskytovateli a to více jak 30 dnů po jejich splatnosti, může být omezeno či zcela přerušeno poskytování služby.

Minimální garantovaná rychlost připojení do sítě Internet je 1/4 základní rychlosti připojení.

Není-li se Zákazníkem stanoveno pro danou platbu jinak, je Zákazník povinen provést platbu do 18 dní od začátku kalendářního měsíce.

Typ připojení: bezdrátové v pásmu 2.4 GHz / 3.5 GHz / 5.8 GHz / 10 GHz / 18 GHz

 

OZNÁMENÍ A DOKUMENTACE

Veškerá oznámení či jiná sdělení zasílaná mezi ViaMedia a Zákazníkem budou považována za platná a dostačující, budou-li zaslány na níže uvedené adresy a příslušná telefonní a faxová čísla. Veškeré změny kontaktních adres, telefonních a faxových čísel si jsou smluvní strany povinny sdělit minimálně pět pracovních dnů před jejich faktickou realizací, jinak budou veškerá oznámení či sdělení na staré kontaktní adresy (i nedoručitelná) považovány za platná a dostačující.

aktuální kontakty najdete vždy na www.ViaMedia.cz