New Page 2

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek)

1. Předmět Všeobecných podmínek

1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytovatele („Všeobecné podmínky”) upravují práva a povinnosti smluvních stran, poskytovatele a účastníka (uživatele) při poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb poskytovatelem a jejich užívání účastníkem (uživatelem). Poskytovatel je oprávněn poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací v souladu s příslušným osvědčením vydaným Českým telekomunikačním úřadem.

1.2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostřednictvím služeb mu mohou být poskytovány i další služby, k jejichž poskytování je poskytovatel oprávněn, např. platební služby, jakož i služby subjektů odlišných od poskytovatele, a to za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách, popř. v dalších smluvních dokumentech, zejména v Popisech služby.

1.3. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a souvisejících služeb, uzavírané mezi poskytovatelem a účastníkem.

2. Definice pojmů

2.1 Definice pojmů pro účely Všeobecných podmínek a dalších navazujících dokumentů (v textu zvýrazněny):

2.1.1 „Ceník služeb” je dokument poskytovatele, ve kterém jsou k příslušným službám uvedeny ceny a podmínky pro stanovení cen služeb a případně i ceny se službami spojených jiných plnění poskytovatele (např. Ceník servisních prací), podmínky pro jejich vyúčtování a placení, popř. jiné podmínky týkající se zřizování a poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Pokud je ve smlouvě nebo v jiných smluvních dokumentech uveden pojem Ceník služeb, tak se tím pro účely určení výše cen a jejich účtování a placení za zřízené a poskytnuté služby, popř. pro určení jiných podmínek týkajících se zřizování a poskytování služeb, rozumí obecný Ceník, Ceník konkrétní služby (pokud existuje) a cenový program sjednaný mezi poskytovatelem a účastníkem u příslušné služby.

2.1.2 „Kontaktní osoba” je osoba určená smluvní stranou. Tato osoba zajišťuje přenos informací týkajících se plnění smlouvy mezi oběma smluvními stranami a je oprávněna podepsat „Předávací protokol služby” a závazně jednat ve věcech kvality a rozsahu poskytování služby. Oprávněný zástupce smluvní strany může písemně určit kontaktní osoby a stanovit oblasti, které jim náleží, nebo pořadí, ve kterém mají být druhou stranou kontaktovány. Pokud to smluvní strana neurčí, jsou za kontaktní osoby pokládány druhou smluvní stranou osoby podle zákona (§ 430 zákona č. 89/2012 Sb. nebo § 15 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění). Kontaktní osobou poskytovatele je vždy také jednající operátor kontaktního centra ve službě.

2.1.3 „Lokalita účastníka” je prostor účastníkem ve smlouvě určený pro instalaci elektronického komunikačního zařízení poskytovatele uvedením adresy, budovy, podlaží a místností v příslušné Specifikaci služby.

2.1.4 „Mobilní služba” je veřejně dostupná služba elektronických komunikací týkající se přenosu hlasu, textových zpráv (SMS, DMS atd.) nebo datových spojení prostřednictvím mobilní sítě.

2.1.5 „Mobilní síť” je veřejná komunikační síť, která zajišťuje přenos volání, textových zpráv a datových spojení prostřednictvím radiových vln.

2.1.6 „Provozovatel mobilní sítě” je fyzická nebo právnická osoba zajišťující provoz mobilní sítě, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány mobilní služby poskytovatele (může jím být i sám poskytovatel).

2.1.7 „Platební služba” je služba poskytovaná poskytovatelem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje účastníkům, aby prostřednictvím platební služby uzavírali smluvní vztahy a hradili cenu zboží a služeb smluvních partnerů poskytovatele nebo smluvních partnerů jiných poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací; podrobné podmínky poskytování platebních služeb jsou stanoveny v Obchodních podmínkách platebních služeb;

2.1.8 „Oprávněný zástupce” je osoba oprávněná jednat za smluvní stranu a podepsat smlouvu a Specifikace služby. Pokud nejde o osobu oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle zákona, musí mít oprávněný zástupce smluvní strany k uvedeným činnostem platnou plnou moc nebo pověření. Oprávněný zástupce, který jedná za účastníka, se prokáže touto plnou mocí nebo pověřením na žádost poskytovatele.

2.1.9 „Poskytovatel” je společnost ViaMedia s.r.o., která je oprávněna v souladu s příslušným osvědčením zajišťovat sítě elektronických komunikací a poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

2.1.10 „Reklamační řád” je platný Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, který upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

2.1.11 „Služba” je veřejně dostupná služba elektronických komunikací nebo i další služba zřizovaná a poskytovaná poskytovatelem na základě smlouvy (včetně všech jejích příloh a/nebo dokumentů, na které smlouva nebo příslušné přílohy výslovně odkazují) a příslušné Specifikace služby sjednané mezi poskytovatelem a účastníkem. Pro konkrétní službu platí vždy vedle Specifikace služby podpůrně i Popis služby. Součástí služby může být i ve smlouvě či ve Specifikaci služby dohodnuté poskytnutí jiné služby, zhotovení díla nebo dodání zboží podle zákona č. 89/2012 Sb. nebo zákona č. 513/1991 Sb., v jejich platném znění. „Smlouva” je příslušná Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, uzavřená mezi poskytovatelem a účastníkem, nebo též akceptovaná Objednávka veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jejichž předmětem je obecně zřízení a/nebo poskytování služeb ze strany poskytovatele účastníkovi a úhrada příslušných cen za zřízené a/nebo poskytnuté služby a dalších finančních závazků vzniklých na základě a/nebo v souladu se smlouvou ze strany účastníka poskytovateli, resp. plnění dalších povinností smluvními stranami, které jsou stanoveny ve smlouvě, nebo které pro ně vyplývají ze smlouvy.

2.1.12 „Specifikace služby” je smluvní dokument, který je přílohou smlouvy, ve kterém jsou uvedeny zejména technické náležitosti poskytování příslušné služby, ceny příslušné služby a další stanovené údaje. U vybraných služeb jsou takové náležitosti a údaje uvedeny přímo v uzavřené smlouvě. V těchto případech je pojem Specifikace služby užívaný v těchto Všeobecných podmínkách a v dalších dokumentech uvedených v bodu 19.3 těchto Všeobecných podmínek shodný s pojmem smlouva.

2.1.13 „Veřejná komunikační síť” znamená pevnou nebo mobilní síť dle definice zákona č. 127/2005 Sb., která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, prostřednictvím této sítě je poskytována služba.

2.1.14 „Účastník” je každý, kdo splnil podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a který má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu.

2.1.15 „Uživatel” je fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

2.1.16 „Koncový uživatel” je uživatel, který nezajišťuje veřejné komunikační sítě nebo veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

2.1.17 „Veřejně dostupná telefonní služba” je veřejně dostupná služba elektronických komunikací dodávaná poskytovatelem na základě smlouvy a umožňující uskutečňování národních a mezinárodních volání a přístup k číslům tísňového volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel číslovacího plánu a prostřednictvím veřejné komunikační sítě; za veřejně dostupnou službu elektronických komunikací jsou považovány i mobilní služby včetně rozesílání (a přijímání) SMS nebo MMS zpráv do všech mobilních sítí v ČR, do pevných sítí v ČR a do mobilních sítí v zahraničí nebo jejímž obsahem jsou tzv. Premium SMS a DMS odeslané nebo přijaté účastníky nebo uživateli na určené krátké kódy - Short code - případně účastníkům nebo uživatelům z těchto krátkých kódů SMS zprávy doručené na příslušné koncové zařízení; tato služba může podle potřeby zahrnovat poskytování jedné nebo více služeb uvedených v zákonu č. 127/2005 Sb.

2.1.18 „Veřejně dostupná služba elektronických komunikací” je služba elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.

2.1.19 „Služba elektronických komunikací” je služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaných službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

2.1.20 „Zákon č. 127/2005 Sb.” je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění.

2.1.21 „Všeobecné podmínky” jsou tyto platné Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. nebo zákonem č. 513/1991 Sb. v jejich platném znění.

3. Platnost a účinnost smlouvy

3.1 Smlouva může být uzavřena písemně, elektronicky účastníkovým vyplněním a potvrzením webového formuláře poskytovatele a potvrzením takové elektronické objednávky poskytovatelem nebo ústně při telefonickém rozhovoru účastníka s operátorem kontaktního centra poskytovatele, s operátorem nebo specialistou úseku péče o zákazníky poskytovatele. Způsob (formu) uzavření konkrétní smlouvy určuje vždy poskytovatel.

3.2 Smlouva a/nebo Specifikace služby nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce poskytovatele a oprávněného zástupce účastníka, dnem potvrzení webového formuláře poskytovatele účastníkem nebo dnem telefonického uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zřízení první služby dle příslušné smlouvy, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Specifikace služby nabývá účinnosti dnem zřízení příslušné služby, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

3.3 V případech, kdy účastník z jakéhokoli důvodu záměrně zmaří nabytí účinnosti smlouvy a/nebo Specifikace služby, zejména tím, že z jakéhokoli důvodu na jeho straně záměrně neumožní poskytovateli zřídit příslušnou službu nebo provést změnu služby, tak v souladu s § 549 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. nebo § 36 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., v jejich platném znění je smlouva a/nebo Specifikace služby účinná jako kdyby účinnost smlouvy a/nebo Specifikace služby nebyla podmíněna touto odkládací podmínkou, tzn. zřízením nebo provedením změny příslušné služby.

4. Práva a závazky poskytovatele

4.1 Poskytovatel je oprávněn:

4.1.1 požadovat po účastníkovi doložení údajů nezbytných pro uzavření smlouvy;

4.1.2 jednostranně měnit Všeobecné podmínky, ceník služeb, popř. jiné smluvní podmínky;

4.1.3 omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných důvodů uvedených dále;

4.1.4 změnit číslo účastnické stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude účastník předem upozorněn; technickým důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně čísla nebo číslovacího plánu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu;

4.1.5 nepřijmout změnu smlouvy požadovanou účastníkem, pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se účastník takovou změnou snaží obejít některá ustanovení smlouvy;

4.1.6 nezřídit službu nebo nerealizovat změnu služby požadovanou účastníkem v případech, kdy účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platí/platil nebo soustavně neplatil/neplatí vyúčtovanou cenu za služby (soustavné opožděné placení nebo soustavné neplacení) nebo opakovaně porušuje/porušoval smluvní podmínky.

4.2 Poskytovatel se zavazuje:

4.2.1 zřídit nebo změnit účastníkovi službu za podmínek a v termínech stanovených smlouvou a nepřetržitě tuto službu poskytovat za podmínek a v cenách stanovených smlouvou, s výjimkou případů dále uvedených;

4.2.2 umožnit účastníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných podmínek a Ceníku služeb;

4.2.3 informovat účastníka nejméně 1 měsíc předem o změnách smluvních podmínek, zejména o změnách podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách nebo Ceníku služeb, a to způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování;

4.2.4 v případě změny smluvních podmínek, při nichž dochází ke změně podstatných náležitostí smlouvy uvedených v § 63 odst. 1 písm. c) až q) zákona č. 127/2005 Sb. nebo změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je poskytovatel povinen o nich odpovídajícím způsobem informovat účastníka nejméně jeden (1) měsíc před nabytím jejich účinnosti a současně též o právu účastníka vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu bez sankce dle Všeobecných podmínek v případě, že účastník nebude tyto změny smluvních podmínek akceptovat. Za odpovídající způsoby oznámení změn smluvních podmínek dle tohoto bodu se považuje způsob, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Smluvní strany souhlasí, že veškeré změněné dokumenty, resp. změněné smluvní podmínky, kdy se jedná o změny podstatných náležitostí smluvních podmínek (smlouvy) ve smyslu výše uvedeného, nebo kdy změny vedou ke zhoršení smluvních podmínek účastníka, ale účastník nevyužije svého práva vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu bez sankce dle Všeobecných podmínek, nabývají platnosti dnem v nich uvedeným, resp. dnem uvedeným v příslušném oznámení účastníkovi, a to bez ohledu na jakoukoliv nutnou další akceptaci ze strany účastníka. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smluvních podmínek (smlouvy) na základě změny právní úpravy nebo na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb.;

4.2.5 Smluvní strany souhlasí, že veškeré změněné smluvní dokumenty, resp. změněné smluvní podmínky, kdy nedochází ke změně podstatných náležitostí smlouvy uvedených v § 63 odst. 1 písm. c) až q) zákona č. 127/2005 Sb. nebo kdy změny příslušných ustanovení nevedou ke zhoršení postavení účastníka, nabývají platnosti dnem v nich uvedeným, resp. dnem uvedeným v příslušném oznámení účastníkovi, a to bez ohledu na jakoukoliv nutnou akceptaci ze strany účastníka.

4.2.6 realizovat přijatou změnu smlouvy, požadovanou účastníkem, oboustranně potvrzenou na příslušném dodatku smlouvy nebo ve Specifikaci služby ve sjednané lhůtě;

4.2.7 udržovat své elektronické komunikační zařízení a telekomunikační infrastrukturu své sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby byla služba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smlouvě a v příslušných právních předpisech;

4.2.8 odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém elektronickém komunikačním zařízení. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho elektronické komunikační zařízení a jeho veřejnou komunikační síť;

4.2.9 informovat účastníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy;

4.2.10 informovat účastníka o změně účastnického čísla dle 4.1.4 bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději dva měsíce před provedením této změny, pokud není v rozhodnutí příslušného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní předpis nestanoví jinak.

5. Práva a závazky účastníka

5.1 Účastník je oprávněn:

5.1.1 užívat službu v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy;

5.1.2 požádat o změnu smlouvy;

5.1.3 obracet se se svými připomínkami a žádostmi na kontaktní centrum;

5.1.4 uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě služby a účtované ceně.

5.2 Účastník se zavazuje:

5.2.1 užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnou smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a písemnými návody a pokyny poskytovatele;

5.2.2 řádně a včas platit za poskytnuté služby dle příslušné smlouvy nebo platného ceníku v době poskytnutí služby, popř. řádně a včas hradit jiné finanční závazky vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé na základě a/nebo v souladu se smlouvou;

5.2.3 užívat službu pouze prostřednictvím koncových zařízení schválených pro provoz v České republice;

5.2.4 neužívat službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy a nezneužívat připojení k veřejné komunikační síti;

5.2.5 neprovádět žádné úpravy, v jejichž důsledku by nebylo možno zajistit bezpečnost provozu veřejné komunikační sítě;

5.2.6 užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany veřejné komunikační sítě, pokud je to ve prospěch účastníka nebo veřejné komunikační sítě;

5.2.7 neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy veřejné komunikační sítě a závady v poskytování služby; v případě, že je koncové zařízení účastníka připojeno prostřednictvím veřejné komunikační sítě jiného provozovatele, pak také změnu typu, zrušení nebo přeložení telefonní linky, změnu nebo zrušení telefonního čísla, změnu referenčního čísla nebo zrušení přístupu ke službám poskytovatele;

5.2.8 oznamovat písemně nebo ústně po celou dobu účinnosti smlouvy změnu svých identifikačních údajů; účastník, je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli změnu obchodní firmy, popř. jména a příjmení, změnu sídla nebo místa podnikání, změnu IČ, změnu právní formy, případy přeměny společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, případy uvedené v bodu 16.11 těchto Všeobecných podmínek a změnu fakturační adresy; účastník, který je fyzickou osobou, je povinen oznámit poskytovateli změnu jména a příjmení, změnu adresy trvalého bydliště (pobytu) či fakturační adresy. Změny je účastník povinen oznámit poskytovateli do sedmi (7) pracovních dnů ode dne uskutečnění takové změny; i v případě ústního oznámení změn není účastník zbaven povinnosti tyto změny poskytovateli doložit příslušnými písemnými dokumenty, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ústního oznámení příslušných změn; v případě nesplnění povinnosti uvedené v tomto bodu ze strany účastníka nese účastník odpovědnost za vzniklou škodu.

5.2.9 nepřevádět vlastní práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;

5.2.10 umožnit ze závažných důvodů osobám, pověřeným poskytovatelem, přístup k účastnickým linkám a elektronickým komunikačním zařízením instalovaným poskytovatelem (např. odstranění poruchy nebo závady, výměna elektronického komunikačního zařízení, nutná údržba atd.) a umožnit jim přístup do prostor, předem určených dle Specifikace služby, z důvodů zřízení, změny nebo ukončení poskytování služby v souladu s Provozními podmínkami;

5.2.11 připojovat na zařízení poskytovatele pouze taková komunikační zařízení nebo jiná technická zařízení, která mají platná technická a bezpečnostní osvědčení, povinná pro provoz ve státě, ve kterém jsou připojována; účastník odpovídá za stav svého elektronického komunikačního zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele, včetně nastavení parametrů, pokud nebude dohodnuto jinak;

5.2.12 zajistit součinnost s poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo demontáž technického zařízení poskytovatele, které souvisí s poskytovanou službou; taková součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází lokalita účastníka (případně v dalších objektech uvedených ve smlouvě), s provedením projektových, stavebních a instalačních prací a v poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení;

5.2.13 zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz zařízení poskytovatele v souvislosti s poskytovanou službou. Tyto prostory a podmínky, popsané v Provozních podmínkách, musí po celou dobu poskytování služby odpovídat požadavkům poskytovatele a bez písemného souhlasu poskytovatele nemohou být měněny;

5.2.14 neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení poskytovatele v lokalitě účastníka proti stavu při zřízení příslušné služby;

5.2.15 učinit veškerá možná opatření zabraňující nepovolaným osobám manipulovat s elektronickým komunikačním zařízením poskytovatele, umístěným v lokalitě účastníka, poškodit je nebo je odcizit;

5.2.16 neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud k tomu není účastník oprávněn dle zákona č. 127/2005 Sb. a nemá písemný souhlas poskytovatele, jehož součástí může být i stanovení podmínek, za nichž budou služby poskytovány třetím osobám;

5.2.17 vrátit veškerá zařízení poskytnutá účastníkovi poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé služby, nebo na písemnou žádost poskytovatele;

5.2.18 uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynaložit, protože účastník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby dle Provozních podmínek; uhradit poskytovateli náklady spojené se servisním zásahem (tzn. spojené s odstraněním závady služby a/nebo poruchou komunikačního zařízení nebo komunikační sítě) nebo cenu za servisní zásah (viz např. Ceník servisních prací), popř. jinou dohodnutou cenu, pokud servisní zásah byl uskutečněn na základě požadavku účastníka (ohlášení poruchy nebo závady, reklamace poskytování služby apod.) a pokud se zjistí, že závada služby a/nebo porucha komunikačního zařízení nebo komunikační sítě není na straně poskytovatele nebo, že závada byla způsobena účastníkem nebo třetí osobou v případech, kdy za ni účastník odpovídá, nebo že závada nebo porucha vůbec nenastala.

5.2.19 zajistit a předložit poskytovateli písemné prohlášení subjektu přiřazené účastnické stanice, je-li potřebné pro zabezpečení poskytování příslušných služeb poskytovatele;

5.2.20 předložit poskytovateli na jeho žádost dokumenty potvrzující jeho důvěryhodnost a solventnost;

5.2.21 užívat ochranných známek poskytovatele pouze s výslovným souhlasem poskytovatele a pouze v souvislosti s užíváním služeb poskytovatele, způsobem nesnižujícím jejich hodnotu a v souladu se závaznými právními předpisy;

5.2.22 nerušit po dobu trvání smlouvy nebo služby účastnictví, dle kterého je účastníkovi poskytována jiným poskytovatelem veřejně dostupná telefonní služba, která je nezbytná pro poskytování konkrétní služby poskytovatelem; neměnit po dobu trvání smlouvy nebo služby bez souhlasu poskytovatele podmínky účastnictví, za kterých je účastníkovi poskytována jiným poskytovatelem veřejně dostupná telefonní služba, která je nezbytná pro poskytování služby poskytovatelem; souhlas poskytovatele se změnou podmínek účastnictví může být účastníkovi poskytnut pouze v případě, že bude prokazatelně poskytovateli doloženo, že služby poskytované poskytovatelem dle smlouvy budou i po takové změně podmínek účastnictví moci být nadále poskytovány účastníkovi poskytovatelem za stejných dohodnutých parametrů (tzn., že nedojde ke zrušení služby nebo změně parametrů služby);

5.2.23 poskytnout poskytovateli při uzavření smlouvy pravdivé údaje nezbytné ke zřízení a poskytování služby, oprávněně požadované poskytovatelem, zejména však údaje týkající se identifikace samotného účastníka a lokality účastníka, ve které bude účastník příslušnou službu užívat;

5.2.24 užívat konkrétní službu výhradně v příslušné lokalitě účastníka, stanovené v příslušné smlouvě pro danou konkrétní službu.

6. Rozsah a územní vymezení poskytované služby

6.1 Rozsah poskytované služby včetně nezbytných specifikací a parametrů služby je uveden ve smlouvě.

6.2 Služba je poskytována na území České republiky.

7. Ceny a platební podmínky

7.1 Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, jsou uvedeny v příslušné smlouvě a/nebo v Ceníku služeb určeném ve smlouvě. Ceny za poskytnutou veřejně dostupnou telefonní službu a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, popř. jiné podmínky týkající se zřízení s poskytování veřejně dostupné telefonní služby, jsou stanoveny v příslušné smlouvě a/nebo v Ceníku. Aktuální Ceníky služeb (cenové programy) jsou účastníkovi k dispozici v sídle nebo provozovně poskytovatele. Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytování služby či poskytnutí odpovídajícího zajištění k vyrovnání existujících pohledávek za účastníkem.

7.2 Poskytovatel vystaví účastníkovi po skončení jednoho (1) měsíčního zúčtovacího období základní vyúčtování, ve smyslu opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/3 v platném znění, k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období a vyúčtování doručí účastníkovi do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Takové vyúčtování bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu.

7.3 Splatnost vyúčtování je čtrnáct (14) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se poskytovatel a účastník nedohodli jinak. Dohodne-li se účastník s poskytovatelem, že úhrady příslušných vyúčtovaných částek za poskytnuté služby budou prováděny poskytovatelem prostřednictvím přímých plateb z účtu účastníka (tzv. inkasem z účtu), je účastník povinen předložit poskytovateli potvrzený souhlas s inkasem z účtu účastníka ze strany příslušného peněžního ústavu, jinak je taková dohoda neplatná a účastník je povinen hradit příslušné vyúčtované částky jiným způsobem. V případě, že inkaso z účtu účastníka nebude uskutečněno z důvodů na straně účastníka (např. nedostatečné peněžní prostředky na účtu účastníka, nedostačující limit pro inkaso příslušné částky, neexistence inkasního příkazu vůči peněžnímu ústavu ze strany účastníka, špatné údaje týkající se inkasa z účtu účastníka poskytnuté poskytovateli atd.), je účastník povinen uhradit vyúčtované částky jiným způsobem do splatnosti příslušného vyúčtování, jinak je v prodlení. Úhrada je provedena dnem připsání dlužné částky na účet poskytovatele. Neuhradí-li účastník vyúčtované částky do data splatnosti příslušného vyúčtování, je účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby. Účastník se zavazuje při úhradě vyúčtovaných služeb bankovním převodem uvádět vždy číslo faktury – daňového dokladu jako variabilní symbol.

7.4 Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli než účastníkem. V případě neoprávněného užívání služby jinými uživateli je účastník povinen uhradit vyúčtované částky, které jsou účtovány až do doby, než poskytovatel omezí aktivní užívání služby na základě písemného oznámení účastníka o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doby převzetí tohoto oznámení.

7.5 Účastník bere na vědomí, že pro stanovení výše částek účtovaných za provoz za poskytované služby jsou rozhodující údaje naměřené a vykázané příslušným zařízením poskytovatele, pokud poskytovatel nezjistí závadu ovlivňující vykázané údaje.

7.6 Poskytovatel má právo vymáhat nezaplacené úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s tímto vymáháním spojené (např. upomínací náklady), což platí i pro případy, kdy poskytovatel nemůže z důvodů na straně účastníka provedenou platbu řádně identifikovat (např. neuvedení správného variabilního symbolu nebo jeho neuvedení vůbec). Neuhradí-li účastník vyúčtované ceny do data splatnosti příslušného vyúčtování (faktury), je tento účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy. Ocitne-li se účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby, nebo je-li v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy, má poskytovatel vůči účastníkovi, který není spotřebitelem ve smyslu definice příslušného právního předpisu, nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě spotřebitele ve smyslu definice příslušného právního předpisu je úrok z prodlení stanoven v zákonné výši.

7.7 Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení účastníka s platbou dlužných částek není zaplacením úroku z prodlení dotčeno.

7.8 Poskytovatel provádí vyúčtování tímto způsobem:

7.8.1 jednorázové ceny jsou účtovány po převzetí příslušného plnění účastníkem v prvním následném vyúčtování;

7.8.2 pravidelné ceny za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;

7.8.3 ceny za provoz jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;

7.8.4 pravidelné ceny nebo ceny za provoz za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako by zúčtovací období bylo proběhlo celé.

7.9 Pravidelné ceny za poskytování veřejně dostupné telefonní služby se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Ceny za provoz veřejně dostupné telefonní služby, se začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pravidelné ceny za poskytování ostatních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení poskytování některé služby, pak se pravidelné ceny, ceny za provoz přestávají účtovat k poslednímu dni zúčtovacího období.

8. Hlášení poruch nebo závad a termíny jejich odstranění

8.1 Zjistí-li účastník poruchu veřejné komunikační sítě nebo vadu služby, ohlásí tuto skutečnost neprodleně na lince 602.640.660 nebo pošle písemné oznámení prostřednictvím SMS na 602.640.660 nebo e-mailem na viamedia@viamedia.cz

8.2 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně zpravidla do dvaceti čtyř (24) hodin od nahlášení takové poruchy nebo závady účastníkem. Pokud se ohlášená porucha nebo závada nenachází na straně poskytovatele, předá poskytovatel informaci o této poruše či vadě provozovateli veřejné komunikační sítě, který zajišťuje připojení účastníka ke komunikační síti.

9. Reklamace a kompenzace

9.1 Účastník je oprávněn reklamovat poskytovanou službu a výši účtované ceny. Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od doručení vadného vyúčtování. Reklamaci na poskytovanou službu je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. Reklamace musí mít písemnou formu, jedná-li se o reklamaci nesprávně vyúčtované ceny. Reklamaci lze podat též v elektronické podobě.

9.2 Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.

9.3 Poskytovatel při poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací neodpovídá za obsah přenášených zpráv.

10. Omezení poskytování služby

10.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z následujících závažných důvodů:

10.1.1 provádění údržby nebo opravy veřejné komunikační sítě v souladu s Provozními podmínkami;

10.1.2 stanovených v příslušných právních předpisech (např. § 99 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. – krizový stav nebo § 98 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. – závažné porušení bezpečnosti a integrity komunikační sítě poskytovatele z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelných pohrom);

10.1.3 okolností vylučujících odpovědnost ze zákona;

10.1.4 písemného oznámení účastníka o zneužití služby dle 7.4.

10.2 Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání služby, pokud je účastník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté služby a nezjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelně dodaném upozornění a který nesmí být kratší než jeden týden. Jestliže účastník soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí cenu za služby, má poskytovatel právo vypovědět smlouvu dle.

10.3 Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání služby, pokud účastník neplní jiné smluvní podmínky než týkající se úhrady cen za služby a nezjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelně dodaném upozornění. Jestliže účastník neplní smluvní podmínky opakovaně, má poskytovatel právo vypovědět smlouvu. Poskytovatel je oprávněn bez jakéhokoliv předchozího upozornění omezit aktivní i pasivní užívání služby v případě žádosti příslušného subjektu z důvodu uskutečnění zlomyslného volání na tísňová volání.

10.4 Bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby dle předchozích bodů, poskytovatel provoz služby obnoví. V případě omezení aktivního i pasivního užívání služby na žádost příslušného subjektu z důvodu uskutečnění zlomyslného volání rozhoduje o obnovení služby Český telekomunikační úřad.

10.5 Nárok poskytovatele na úhradu cen za služby ze strany účastníka není dotčen omezením poskytování služeb.

11. Seznam účastníků veřejně dostupné telefonní služby; informace o účastnických číslech

11.1 Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje všech účastníků služby pro zajištění informační služby o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného telefonního seznamu ve formě schválené Českým telekomunikačním úřadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas.

11.2 Údaje zpracované podle 11.1 může poskytovatel používat též pro účely informační služby o telefonních číslech účastníků služby, případně i pro vydávání telefonního seznamu účastníků služby.

11.3 Text označení účastnické stanice navrhne účastník, avšak poskytovatel je oprávněn upravit jej tak, aby neodporoval právním předpisům a aby bylo vyhledávání účastníků co nejvíce usnadněno. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje ani reklama.

11.4 Poskytovatel zajistí na žádost účastníka opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů v jednotném telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě.

12. Účastnická stanice, telefonní číslo, volba operátora, přenositelnost čísla

12.1 U veřejně dostupné telefonní služby podmínky zřízení, překládání, přemístění, popřípadě přeměny účastnické stanice, včetně dodací lhůty, a povinnosti vyplývající z užívání telefonního čísla určuje příslušný provozovatel veřejné komunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, nebo poskytovatel v závislosti na technických a provozních podmínkách ve vlastní veřejné komunikační síti a v propojených veřejných komunikačních sítích.

12.2 Účastník má právo na uveřejnění v telefonním seznamu vydávaném dle zákona č. 127/2005 Sb. Závazky spojené s uveřejňováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí plní příslušný provozovatel veřejné komunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno.

12.3 Přenositelnost telefonního čísla (§ 34 zákona č. 127/2005 Sb.) a výběr poskytovatele služeb (§ 70 zákona č. 127/2005 Sb.) zajišťuje příslušný provozovatel veřejné komunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu s opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10 a opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/11 v jejich platných zněních). Podmínky přenesení telefonního čísla účastníka do veřejné komunikační sítě poskytovatele jsou uvedeny dále v tomto článku.

12.4 Účastník je oprávněn písemně u poskytovatele objednat k veřejně dostupné telefonní službě poskytovatele přenesení telefonního čísla, které bylo účastníkovi přiděleno původním provozovatelem veřejné komunikační sítě, z veřejné komunikační sítě původního (opouštěného) provozovatele této sítě do veřejné komunikační sítě poskytovatele.

12.5 Přenesení telefonního čísla v souladu s předchozím ustanovením lze objednat v rámci zřízení nebo změny veřejně dostupné telefonní služby, přičemž podrobné podmínky přenesení telefonního čísla účastníka do veřejné komunikační sítě poskytovatele jsou stanoveny ve smlouvě či v dodatku smlouvy, Ceníku služby, formuláři na ukončení veřejně dostupné telefonní služby. Přenesení telefonního čísla není možné mezi mobilní sítí a veřejnou pevnou komunikační sítí.

13. Druhy telefonních hovorů, blokování čísel nebo číselné řady na základě žádosti účastníka, tísňová volání, evropská harmonizovaná čísla, zlomyslná a obtěžující volání

13.1 Druhy telefonních hovorů nabízených poskytovatelem jsou uvedeny v aktuálním Ceníku.

13.2 Na základě písemné žádosti účastníka adresované kontaktnímu centru zablokuje poskytovatel odchozí hovory na telefonní čísla určená účastníkem, pokud takové blokování odchozích hovorů u příslušné služby nezajišťuje jiný poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

13.3 Poskytovatel umožňuje u veřejně dostupné telefonní služby svým účastníkům, resp. uživatelům, bezplatné volání na jednotné evropské číslo tísňového volání "112" a na národní čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu (dále jen "čísla tísňového volání"). Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

13.4 Pokud účastník, popř. uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je poskytovatel, pokud bylo takové volání započato v jeho komunikační síti, povinen na žádost subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své komunikační síti provozování komunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována (tzn. aktivně i pasivně omezit poskytování služby). O zpětném uvedení komunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na žádost účastníka.

13.5 Poskytovatel umožňuje u veřejně dostupné telefonní služby svým účastníkům, resp. uživatelům, bezplatné volání na evropská harmonizovaná čísla.

13.6 Poskytovatel zajišťuje u veřejně dostupné telefonní služby na základě písemné žádosti svého účastníka obsahující příslušné náležitosti a na jeho náklady službu identifikace účastnického čísla, z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne uskutečnění takového volání.

13.7 Poskytovatel je povinen v případě obdržení příslušné žádosti poskytnout jinému poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby nebo operátorovi údaje nezbytné pro identifikaci účastnického čísla (tzn. identifikaci svého účastníka), z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník takového poskytovatele nebo operátora označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne uskutečnění takového volání.

13.8 Službou identifikace účastnického čísla podle předchozích odstavců se rozumí poskytnutí údajů o fyzických a právnických osobách uvedených v § 41 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., a to i tehdy, pokud účastník odmítl uveřejnění v telefonním seznamu nebo databázi, podle nichž se poskytují informace o telefonních číslech účastníků.

14. Ochrana osobních dat o účastnících a důvěrnost informací

14.1 Poskytovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci účastníků a uživatelů služeb obsahující osobní, identifikační, kontaktní a provozní údaje. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat, zpracovávat a užívat uvedené údaje týkající se účastníků a uživatelů v souladu s právním řádem České republiky, zejména však v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v jejich platném znění, a to za účelem řádného plnění smlouvy, resp. za účelem zřízení, poskytování či vyúčtování služby. S osobními, identifikačními, kontaktními a provozními údaji účastníků mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci poskytovatele a jiné subjekty, které zpracovávají osobní údaje a/nebo používají identifikační či provozní údaje na základě smlouvy s poskytovatelem (např. autorizovaní partneři, subjekty zajišťující vyúčtování služeb, vyřizování dotazů či reklamací účastníků nebo uživatelů nebo zajišťující ochranu zájmů poskytovatele) nebo na základě příslušného právního předpisu. Tyto jiné osoby jsou při zpracování jakýchkoliv údajů o účastníkovi zavázány poskytovatelem k dodržování povinnosti vyplývající z této smlouvy i příslušných právních předpisů a mohou zpracovávat a užívat tyto údaje pouze v rozsahu nezbytném pro potřeby činností, které pro poskytovatele vykonávají. Provozní údaje, kterými jsou jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování, jsou poskytovatelem shromažďovány, zpracovávány a užívány za účelem přenosu zprávy prostřednictvím jeho služeb a/nebo komunikační sítě a za účelem vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Provozní údaje je poskytovatel oprávněn zpracovávat a užívat do konce doby, během níž může být vyúčtování příslušné služby právně napadeno nebo úhrada vymáhána a dle § 90 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. je poskytovatel povinen uchovávat provozní údaje poskytnuté účastníkovi nebo uživateli do doby rozhodnutí sporu dle § 129 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. nebo do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací právně napadeno nebo úhrada vymáhána s výjimkami stanovenými právními předpisy (např. poskytování takových provozních údajů oprávněným státním orgánům dle § 97 zákona č. 127/2005 Sb.). Poskytovatel je oprávněn předávat osobní, identifikační nebo provozní údaje jiným poskytovatelům služeb elektronických komunikací či provozovatelům komunikačních sítí pro zajištění propojení a přístupu ke komunikační síti a dále ke vzájemnému vyúčtování a identifikaci zneužívání komunikační sítě a služeb elektronických komunikací, přičemž za zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací se rozumí opakované prodlení se zaplacením ceny za služby nebo uskutečnění zlomyslného nebo obtěžujícího volání. Provozní, osobní, identifikační či kontaktní údaje je poskytovatel rovněž povinen uchovávat a poskytovat pro potřeby státních orgánů v souladu s příslušnými právními předpisy. Provozní údaje nejsou zpracovávány a uchovávány poskytovatelem pro marketingové účely a v případě platebních služeb nejsou poskytovatelem zpracovávány jiné provozní údaje než údaje nezbytné pro přenos zprávy sítí elektronických komunikací (poskytnutí služby) nebo účtování služby.

14.2 Účastník výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o účastníkovi pro obchodní účely pouze s předchozím písemným souhlasem účastníka, s tou výjimkou, že poskytovatel je oprávněn uvést účastníka ve svém referenčním listu. Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní, identifikační či kontaktní údaje jsou poskytovatelem poskytnuty společnostem přímo nebo nepřímo poskytovatelem ovládaným nebo společnostem, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány toutéž osobou jako poskytovatel nebo společnostem, které přímo nebo nepřímo ovládají poskytovatele (dále jen „holding“), autorizovaným partnerům, či subjektům, které pro poskytovatele zajišťují činnosti uvedené v 14.1, subjektům zajišťujícím podporu marketingu, vydávání telefonních seznamů či informací o účastnických číslech, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

14.3 Účastník bere na vědomí, že poskytovatel je povinen poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, aktuální osobní údaje nebo identifikační údaje všech svých účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.

14.4 Smluvní strany považují za obchodní tajemství (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. nebo § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v jejich platném znění) a za informace důvěrné (dle § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. nebo § 271 zákona č. 513/1991 Sb., v jejich platném znění) veškeré individuální smluvní podmínky sjednané mezi účastníkem a poskytovatelem, veškeré informace týkající se plnění smlouvy, jakož i veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě (s výjimkou holdingu) bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí ještě tři (3) roky po zániku smlouvy.

14.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v předchozím bodu se nepovažuje takové sdělení třetí osobě, které má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
- údaj je veřejně známý nebo veřejně dostupný ještě před sdělením třetí straně;
- údaj je nutno sdělit třetí straně ze zákonných důvodů;
- údaj je nutno sdělit třetí straně z důvodů ochrany oprávněných zájmů poskytovatele.

14.6 Účastník výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel, holding a/nebo a jiné osoby, které získají či zpracovávají osobní či kontaktní údaje účastníka na základě smlouvy s poskytovatelem, jsou za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a tímto článkem oprávněni zpracovávat osobní či kontaktní údaje účastníka za účelem využívání takových osobních či kontaktních údajů při své podnikatelské činnosti (za účelem marketingu a nabízení služeb), a to po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí tří (3) let od ukončení smlouvy. Účastník je kdykoliv oprávněn takový souhlas odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy). Účastník prohlašuje a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uvedeného zákona.

14.7 Účastník/uživatel, výslovně souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s operátorem kontaktního centra, s operátorem nebo specialistou úseku péče o zákazníky poskytovatele může být poskytovatelem monitorován a zaznamenán, a to výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů poskytovatele a dále účastník/uživatel souhlasí s tím, že příslušný záznam telefonního hovoru je poskytovatelem zálohován po dobu nezbytně nutnou.

14.8 Součástí služeb je i občasné zasílání informačních e-mailů o dalších nabídkách ze strany poskytovatele na adresu účastníka nebo jeho kontaktní osoby. Tyto informační e-maily mohou mít charakter obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účastník má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se smlouvy, včetně jejích příloh.

15. Změna smlouvy

15.1 Smlouvu lze měnit pouze těmito způsoby:

15.1.1 písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo též dodatky uzavřenými elektronickou formou;

15.1.2 nabytím účinnosti nového znění Všeobecných podmínek, příslušného Ceníku popř. nabytím účinnost dalších změněných smluvních podmínek;

15.1.3 ústně při telefonickém rozhovoru účastníka s oprávněným zástupcem poskytovatele a/nebo kontaktní osobou poskytovatele a to v případech, kdy se poskytovatel vzdá, dle vlastního uvážení, požadavku písemné formy změn smluvního podmínek týkajících se jednotlivých druhů služeb a účastník s ústní formou změn smluvních podmínek výslovně souhlasí;

15.1.4 elektronickou formou tj. e-mailem, SMS;

16. Trvání a zánik smlouvy

16.1 Smlouva a/nebo Specifikace služby se uzavírá na dobu neurčitou, není-li výslovně ve smlouvě nebo Specifikaci služby sjednáno, že jsou uzavřeny na dobu určitou (sjednaná minimální doba užívání služby neznamená dobu určitou). Minimální doba užívání veřejně dostupné telefonní služby je uvedena v příslušném Ceníku, není-li v příslušné smlouvě nebo dodatku smlouvy stanoveno jinak. Minimální doba užívání ostatních služeb je stanovena na dvanáct (12) měsíců, není-li v příslušném Ceníku, smlouvě nebo dodatku smlouvy stanoveno jinak. Takto stanovené minimální doby užívání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se počítají ode dne zřízení služby. Účastník je povinen užívat službu po dobu minimální doby užívání služby stanovenou v souladu s předchozími větami tohoto bodu. Pokud účastník nedodrží závazek užívat službu po dobu minimální doby užívání služby, je poskytovatel v případech uvedených v těchto Všeobecných podmínkách oprávněn vyúčtovat a účastník povinen poskytovateli uhradit.

16.2 Účastník může písemně vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu:

16.2.1 do sedmi dní od oznámení změn Všeobecných podmínek, Ceníku, jestliže poskytovatel těmito změnami podstatným způsobem zhoršil smluvní podmínky pro účastníka; smlouva nebo jednotlivá služba je v takovém případě ukončena dnem pozbytí platnosti původního dokumentu platného pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem, kterého se příslušná změna v neprospěch účastníka týká; v případě, že účastník nedoručí poskytovateli do sedmi dnů od oznámení příslušných změn Všeobecných podmínek nebo Ceníku výpověď v souladu s tímto bodem, považuje se toto za souhlas účastníka s novým zněním uvedených dokumentů a tato smlouva a příslušné služby zůstávají v platnosti.

16.2.2 s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi poskytovateli, při podstatném porušení smluvních závazků poskytovatelem v následujících případech:

a) poskytovatel opakovaně, a to ani po písemném upozornění ze strany účastníka, nezřídil požadovanou službu do deseti kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené pro zřízení dané služby ve smlouvě, Ceníku;

b) poskytovatel opakovaně, a to ani po písemném upozornění ze strany účastníka, neprovedl písemně dohodnutou změnu služby do deseti kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené pro provedení změny dané služby ve smlouvě, Ceníku;

c) poskytovatel opakovaně zavinil škodu na hmotném majetku účastníka;

16.2.3 u smlouvy nebo Specifikace služby uzavřené na dobu neurčitou nebo určitou také z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. Podá-li účastník výpověď dle tohoto bodu tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená minimální doba užívání služby nebo než je sjednaná doba určitá, má poskytovatel právo vyúčtovat účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby nebo doby určité úhradu ve výši:

a) 20 % součtu pravidelných měsíčních cen a minimálních cen za provoz (popř. minimálního měsíčního plnění) u veřejně dostupné telefonní služby;

b) 20 % součtu pravidelných měsíčních cen (popř. minimálního měsíčního plnění) u ostatních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací;

c) nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Pokud je pravidelná měsíční cena a/nebo minimální cena za provoz účtována v nulové výši nebo není účtována vůbec, použije se pro stanovení výše úhrady dle tohoto bodu pravidelná měsíční cena a/nebo minimální cena za provoz (popř. minimální měsíční plnění) stanovené Ceníkem platném ke dni ukončení smlouvy.

16.3 Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky, ani oboustranná odpovědnost za případnou způsobenou újmu.

16.4 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi:

16.4.1 v případě opakovaného a/nebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka;

16.4.2 v případě existence důvodného podezření, že účastník zneužívá veřejnou komunikační síť nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména následujícím způsobem:

a) účastník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu;

b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv;

c) účastník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;

d) účastník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí;

e) účastník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě;

f) účastník zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty, svévolných pokusů přetížit systém) a jiných zásahů s nekalým úmyslem;

g) účastník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití;

h) účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání jiným uživatelům nebo účastníkům, tedy i uživatelům a účastníkům jiných poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby;

i) účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání na čísla linek tísňového volání;

16.4.3 v případě, že účastník nezačne užívat jednotlivou službu do jednoho měsíce ode dne zřízení takové služby poskytovatelem;

16.4.4 v případě, že účastník nechal zrušit účastnictví nebo bez souhlasu poskytovatele změnil podmínky účastnictví veřejně dostupné telefonní služby jiného poskytovatele, která je nezbytná pro poskytování služby (to platí i pro případy, kdy ke zrušení nebo změně podmínek účastnictví dojde z důvodů na straně jiného poskytovatele příslušné veřejně dostupné telefonní služby, např. ukončení účastnické smlouvy pro neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka).

16.4.5 v případě, že účastník soustavně opožděně platil/platí nebo soustavně neplatil/neplatí cenu za služby, přičemž soustavným opožděným placením se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaplacení nejméně dvou po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti a soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně tří nezaplacených vyúčtování ceny za služby.

16.4.6 V případech výpovědí poskytovatele dle 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4 nebo 16.4.5 má poskytovatel právo účtovat účastníkovi a účastník je povinen uhradit poskytovateli úhradu, jejíž režim a výše jsou upraveny v 16.2.3.

16.5 Poskytovatel může vypovědět smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou nebo jednotlivou službu na dobu neurčitou nebo určitou z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.

16.6 Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi, účastníkovi v případě:

16.6.1 že při průzkumu realizovatelnosti zřízení (provedení změny) služby nebo při samotném zřízení (provedení změny) služby zjistí, že příslušnou službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů;

16.6.2 že při zřízení služby, provádění změny služby nebo při odstraňování poruch účastník neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou;

16.6.3 že se jedná o případy stanovené v 4.1.6, kdy poskytovatel není povinen zřídit nebo realizovat změnu služby požadovanou účastníkem;

16.6.4 v případě výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby dle 16.6.2 má poskytovatel právo účtovat účastníkovi a účastník je povinen uhradit poskytovateli úhradu, jejíž režim a výše jsou upraveny v 16.2.3.

16.7 Je-li účastník fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

16.8 V případě zajištění přenesení telefonního čísla účastníka od poskytovatele (přenositelnost čísla), v případě zavedení služby předvolby jiného operátora, v případě zavedení služby WLR u jiného operátora nebo v případě, že účastník zruší službu předvolby operátora a/nebo službu WLR ve prospěch poskytovatele, zruší účastnictví nebo provede bez souhlasu poskytovatele změnu podmínek účastnictví veřejně dostupné telefonní služby jiného poskytovatele, která je nezbytná pro poskytování služby poskytovatelem (to platí i pro případy, kdy ke zrušení nebo změně účastnictví dojde z důvodů na straně jiného poskytovatele příslušné veřejně dostupné telefonní služby, např. ukončení účastnické smlouvy pro neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka), budou příslušné jednotlivé služby, které nemohou být účastníkovi bez přeneseného telefonního čísla nebo díky nastavené předvolbě operátora nebo službě WLR nebo z důvodů zrušení či změny podmínek účastnictví dále poskytovány, ukončeny dnem, kdy je poskytovateli doručeno od přejímajícího poskytovatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací oznámení o aktivaci přenesení příslušného telefonního čísla u takového poskytovatele nebo okamžikem zprovoznění služby předvolby operátora nebo služby WLR podle záznamů poskytovatele nebo dnem, kdy poskytovatel zjistí, že není schopen poskytovat služby dle sjednaných parametrů ve smlouvě, resp. Specifikaci služby, z důvodů, že došlo ke zrušení účastnictví nebo bez souhlasu poskytovatele ke změně podmínek účastnictví veřejně dostupné telefonní služby jiného poskytovatele, která je nezbytná pro poskytování služby poskytovatelem. Ukončení jednotlivé služby dle předchozí věty se považuje pro účely smlouvy za ukončení takové služby formou výpovědi ze strany účastníka dle bodu 16.2.3. Poskytovatel je tedy oprávněn účtovat účastníkovi úhradu, jejíž režim a výše jsou upraveny v 16.2.3. V případě, že z důvodů zde uvedených dojde k ukončení smlouvy a/nebo služby uzavřené na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, a to bez ohledu na to, je-li nebo není-li sjednána minimální doba užívání služby, nebo uzavřené na dobu neurčitou před uplynutím sjednané minimální doby užívání služby, tak je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi a účastník je povinen uhradit poskytovateli úhradu, jejíž režim a výše jsou upraveny v 16.2.3.

16.9 Smlouva nebo jednotlivá služba může být ukončena také dohodou smluvních stran. I v případě dohody o ukončení smlouvy a/nebo služby uzavřené na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, a to bez ohledu na to, je-li nebo není-li sjednána minimální doba užívání služby, nebo při nedodržení minimální doby užívání služby u příslušné služby, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi a účastník je povinen uhradit poskytovateli úhradu, jejíž režim a výše jsou upraveny v 16.2.3.

16.10 Smlouva bude ukončena okamžikem ukončení poskytování poslední jednotlivé služby.

16.11 Poskytovatel nebo účastník jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana přestane být subjektem plně způsobilým k právním úkonům, její oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu smlouvy pozbude platnosti, nebo pokud druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem majetku, nebo došlo-li k porušení povinnosti ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období zákonem prohlášeného moratoria. Poskytovatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že je na účastníka uvalena nucená správa.

16.12 Při ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby výpovědí, podanou účastníkem před zřízením služby nebo provedením změny služby, je účastník povinen nahradit poskytovateli úhradu, jejíž režim a výše jsou upraveny v 16.2.3. Uvedené v předchozí větě platí i v případě ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby před zřízením nebo provedením změny služby z důvodů uvedených v 16.8 nebo výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby poskytovatelem dle 16.4 nebo dle 16.6.2, a to před zřízením nebo provedením změny služby.

16.13 Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného prodlení vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do čtyřiceti pěti kalendářních dnů po jejím ukončení.

17. Doručování a náležitosti výpovědi nebo oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby

17.1 Poskytovatel doručí písemnosti na adresu účastníka, naposledy oznámenou poskytovateli poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla účastníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne jejího uložení.

17.2 Za písemné právní úkony poskytovatele se považují i právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou, SMS, MMS či datovou schránkou.

17.3 Doručení je účinné i tehdy, když se účastník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud poskytovatel písemnost doručoval na zasílací adresu, o které účastník poskytovateli oznámil, že není aktuální.

17.4 Doručuje-li se prostřednictvím veřejné komunikační sítě (zejména fax, elektronická pošta, SMS či MMS), považuje se písemnost za doručenou okamžikem potvrzení odeslání na elektronickou adresu účastníka (e-mail) nebo potvrzení o bezporuchovém přenosu dat (fax) a není-li takového potvrzení, tak nejpozději dnem následujícím po odeslání písemnosti na telefonní číslo účastníka nebo na jeho emailovou adresu.

17.5 Odepře-li účastník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

17.6 Výpověď smlouvy nebo jednotlivé služby ze strany účastníka musí být učiněna písemnou formou, přičemž za písemnou formu není považována elektronická forma, resp. doručení výpovědi prostřednictvím elektronické pošty, musí být podepsaná účastníkem nebo oprávněným zástupcem účastníka a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo zřejmé, kdo výpověď podává a čeho se výpověď týká (takovými údaji mohou být zejména: obchodní firma nebo jméno a příjmení účastníka, sídlo nebo trvalé bydliště (pobyt) účastníka, IČ, rodné číslo nebo datum narození účastníka, číslo ukončované smlouvy nebo jednotlivé služby), jinak je a taková výpověď neplatná. Uvedené v předchozí větě platí obdobně i pro oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby ze strany účastníka.

18. Odpovědnost za újmu a náhrada způsobené újmy

18.1 Poskytovatel odpovídá pouze za předvídatelnou újmu vzniklou prokazatelně účastníkovi zaviněním poskytovatele, nejvýše však ve výši sto tisíc korun českých, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona a případů uvedených v bodu 18.3, kdy poskytovatel není povinen hradit účastníkovi (uživateli) vzniklou újmy. Pokud by však k újmě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním nebo z hrubé nedbalosti poskytovatele, je poskytovatel povinen uhradit takovou újmu v prokázané skutečné výši.

18.2 Příslušnou částku dle předchozího bodu 18.1 použije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek za účastníkem. Pokud takové pohledávky neexistují, nebo pokud k vyrovnání určené náhrady za újmu uvedená částka nepostačuje, poskytne poskytovatel účastníkovi bezplatně službu ve výši příslušné částky (eventuálně sníženou o výši pohledávek). Pouze v případě, že bude náhrada újmy poskytnuta po skončení platnosti smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v penězích.

18.3 V případě neposkytnutí nebo vadného poskytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a přiměřeně snížit cenu, resp. vrátit neoprávněně účtované a inkasované částky (nebo rozdíl mezi neoprávněně vyúčtovanou cenou a skutečnou cenou za poskytnutou službu). Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat účastníkům, resp. uživatelům služby, náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.

18.4 Účastník odpovídá pouze za předvídatelnou újmu prokazatelně vzniklou poskytovateli zaviněním účastníka, nebo za újmu způsobenou poskytovateli třetí osobou, které účastník umožnil tuto újmu způsobit, nejvýše však ve výši tři sta tisíc korun českých (300.000,- Kč), s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Pokud by však k újmě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním nebo z hrubé nedbalosti účastníka, je účastník povinen uhradit takovou újmu v prokázané skutečné výši.

18.5 Účastník odpovídá za újmu, která vznikne poskytovateli, pokud přes předchozí upozornění poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.

18.6 Účastník je odpovědný poskytovateli v plném rozsahu i za újmu způsobenou uživatelem, kterému úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání služby, pokud uživatel přes předchozí upozornění účastníka poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.

18.7 Jakmile účastník uzná nebo poskytovatel prokáže újmu dle 18.4, 18.5 nebo 18.6, zaplatí účastník náhradu újmy v plné výši do třiceti kalendářních dnů bankovním převodem na účet poskytovatele.

18.8 Pro účely zákona č. 513/1991 Sb. se újmou dle tohoto článku (popř. dle jiných článků tohoto dokumentu) rozumí škoda.

19. Společná a závěrečná ustanovení

19.1 Smluvní vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, nedohodne-li se poskytovatel s účastníkem výslovně jinak, nebo zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) pro ostatní účastníky, v jejich platném znění.

19.2 Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem nebo elektronickou poštou. Podpisy účastníka a poskytovatele mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením v síti Internet, neboť je to s ohledem na charakter služby či ostatních služeb obvyklé, není-li v tomto dokumentu nebo jinde ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. Za písemné se považují i právní úkony učiněné prostřednictvím webového rozhraní (portálu) poskytovatele při splnění podmínek stanovených pro takové právní úkony ve smlouvě.

19.3 V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí smlouvy a níže uvedených dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená podle tohoto pořadí:

19.3.1 Číslované dodatky ke smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu;
19.3.2 Smlouva;
19.3.3 Ceník;
19.3.4 Všeobecné podmínky.

19.4 Neplatnost některého z ustanovení smlouvy, daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbytečného prodlení.

19.5 Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty uvedenými v bodě 19.3 seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro poskytovatele a účastníka (uživatele) závazné.

19.6 Všeobecné podmínky popř. další smluvní dokumenty, jsou k dispozici na všech kontaktních místech poskytovatele a na internetových stránkách www.viamedia.cz.

19.7 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2014.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (Zvláštní část Všeobecných podmínek)

MOBILNÍ SLUŽBY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Není-li v této zvláštní části Všeobecných podmínek stanoveno výslovně jinak, platí pro mobilní služby i veškeré podmínky stanovené v obecné části Všeobecných podmínek. V případě rozporu mezi zvláštní a obecnou částí Všeobecných podmínek mají vždy přednost ustanovení zvláštní části.

1.2 Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se službou v případě mobilních služeb rozumí veškeré SIM karty zahrnuté do jedné Specifikace služby a její přílohy „Konfigurace SIM karet“. Jednotlivé SIM karty jsou pouze jednotlivé části jedné mobilní služby definované příslušnou Specifikací služby.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY NA MOBILNÍ SLUŽBY, JEJÍ ZMĚNY A UKONČENÍ

2.1 Neprodleně po uzavření smlouvy nebo Specifikace služby (včetně její přílohy „Konfigurace SIM karet“) na poskytování mobilních služeb prostřednictvím mobilní sítě nebo po objednání SIM karty prostřednictvím webového rozhraní (portálu) poskytovatele vydá poskytovatel účastníkovi SIM kartu, případně ji zašle na kontaktní adresu účastníka uvedenou ve smlouvě.

2.2 Specifikace služby „Konfigurace SIM karet“ může existovat v písemné podobě nebo může být nahrazena zadáním konfigurace SIM karet účastníkem prostřednictvím webového rozhraní (portálu) poskytovatele a akceptované poskytovatelem.

2.3 Změny týkající se SIM karet lze uskutečnit kromě uzavření smlouvy či dodatkem ke smlouvě též na základě žádosti účastníka provedené prostřednictvím webového rozhraní (portálu) poskytovatele a nebo telefonicky. Snižování/zvyšování počtu SIM karet je považováno za změnu mobilní služby, nikoliv zřízení/zrušení mobilní služby.

2.4 Specifikace služby je uzavírána na dobu určitou, není-li výslovně v příslušné Specifikaci služby sjednáno jinak. Je-li Specifikace služby sjednána na dobu určitou, a pokud ani jedna ze smluvních stran nevyjádří nejpozději 30 dnů přede dnem uplynutí doby trvání Specifikace služby písemně svou vůli tuto Specifikaci služby uplynutím stanovené doby ukončit, tak se tato Specifikace služby automaticky prodlužuje (přechází) na dobu neurčitou s možností jejího ukončení písemnou výpovědí bez udání důvodu v souladu s body 16.2.3 a 16.5 Všeobecných podmínek.

2.5 Specifikace služby nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zřízením mobilní služby, tzn., že doba trvání Specifikace služby uzavřené na dobu určitou, popř. minimální doba užívání služby u Specifikace služby uzavřené na dobu neurčitou, začíná běžet dnem zřízení mobilní služby, přičemž mobilní služba je zřízena aktivací první SIM karty na základě uzavřené Specifikace služby a její přílohy „Konfigurace SIM karet“.

2.6 V případě Specifikace služby uzavřené na dobu určitou neplatí pro tento smluvní vztah ujednání o ukončení služby (Specifikace služby) z důvodů přenesení telefonního čísla od poskytovatele upravené v bodu 16.8 Všeobecných podmínek, protože v takovém případě může k přenesení telefonního čísla od poskytovatele dojít nejdříve až ke dni uplynutí doby určité, nedojde-li v souladu s příslušným ujednáním mezi smluvními stranami k automatickému prodloužení Specifikace služby na dobu neurčitou, kdy následně k přenesení telefonního čísla může dojít až ke dni řádného ukončení příslušné Specifikace služby, zejména na základě písemné výpovědi účastníka v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, zejména však v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek.

2.7 Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy platí v plném rozsahu i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu pro veškeré Specifikace služby, jejichž sjednaná doba trvání a/nebo minimální doba užívání služby přesahuje dobu trvání ukončované smlouvy (resp. veškeré Specifikace služby, u nichž má dojít k uplynutí doby trvání a/nebo minimální doby užívání po ukončení smlouvy). Veškeré Specifikace služby zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy, přičemž se na ně vztahují práva a povinnosti stanovená příslušnou smlouvou i po jejím ukončení. Specifikace služby, které zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy, budou ukončeny uplynutím jejich sjednaná doby trvání a/nebo uplynutím jejich sjednané minimální doby užívání služby bez nutnosti jakéhokoliv dalšího právního úkonu, zejména však bez nutnosti doručení oznámení o ukončení Specifikace služby či doručení výpovědi příslušné Specifikace služby, pokud nedojde k jejímu ukončení z jiných důvodů před uplynutím doby určité nebo minimální doby užívání služby (např. okamžitá výpověď z důvodů porušení smluvních podmínek). Sjednaná doba určitá trvání Specifikace služby se prodlužuje o dobu, po kterou bylo přerušeno poskytování mobilních služeb z důvodů na straně účastníka. Uhrazení dlužných peněžitých závazků účastníkem v průběhu přerušení poskytování mobilních služeb nemá na výše uvedené prodloužení vliv.

2.8 Specifikaci služby uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou je účastník oprávněn písemně vypovědět v souladu s bodem 16.2.3.

2.9 Poskytování mobilní služby je ukončeno deaktivací poslední SIM karty dle Specifikace služby a její přílohy „Konfigurace SIM karet“.

2.10 Část mobilní služby lze pouze změnit (snížit/zvýšit počet SIM karet) na základě dohody smluvních stran nebo přenesením telefonního čísla od poskytovatele ke dni uplynutí sjednané doby trvání příslušné Specifikace služby (uzavřené na dobu určitou), popř. u Specifikace služby uzavřené na dobu neurčitou po uplynutí sjednané výpovědní lhůty, která je v tomto případě pro část mobilní služby totožná s výpovědní lhůtou pro službu (Specifikaci služby).

3. PRÁVA A ZÁVAZKY ÚČASTNÍKA

3.1 Účastník je povinen sdělovat při komunikaci s poskytovatelem identifikační údaje potřebné k ověření účastníka podle pravidel stanovených poskytovatelem.

3.2 Účastník je povinen užívat mobilní služby prostřednictvím mobilní sítě pouze prostřednictvím SIM karty, kterou mu poskytl poskytovatel.

3.3 Účastník není oprávněn bez souhlasu poskytovatele žádným způsobem zasahovat do softwaru na SIM kartě či případně v jiných zařízeních poskytovatele a ani jej kopírovat.

3.4 Účastník není oprávněn bez písemného souhlasu poskytovatele připojovat do mobilní sítě prostřednictvím SIM karty taková koncová zařízení, která slouží ke koncentraci provozu z více dalších koncových zařízení (např. pobočková ústředna, GSM brána) či prostřednictvím takových zařízení směrovat provoz do veřejné komunikační sítě poskytovatele a/nebo provozovatele mobilní sítě bez odpovídající smlouvy o propojení. Porušení tohoto ustanovení je zneužitím mobilních služeb a účastníkovi vzniká povinnost zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou SIM kartu, kterou měl účastník aktivní v den, kdy je takové směrování poprvé prokázáno v případě porušení tohoto závazku v mobilní síti. Porušení tohoto ustanovení je rovněž důvodem pro omezení aktivního užívání služby nebo SIM karty poskytovatelem, popř. důvodem pro ukončení smlouvy nebo Specifikace služby poskytovatelem dle bodu 16.4.1.

3.5 Účastník není oprávněn zasílat ostatním účastníkům zprávy, jež obsahují nevyžádanou reklamu, nebo jež lze z jiných důvodů považovat za obtěžující. Porušení tohoto zákazu je zneužitím mobilních služeb, které může být důvodem pro omezení aktivního užívání služby nebo SIM karty poskytovatelem, popř. důvodem pro ukončení smlouvy nebo Specifikace služby poskytovatelem dle bodu 16.4.1.

4. PRÁVA A ZÁVAZKY POSKYTOVATELE

4.1 Poskytovatel je povinen oznámit účastníkovi veškeré informace o bezpečnostních kódech nezbytných k užívání mobilních služeb, zejména o kódech PIN a PUK.

4.2 Poskytovatel je oprávněn Omezit poskytování mobilních služeb na dobu nezbytně nutnou k realizaci opatření či pravomocných rozhodnutí vydaných správním či soudním orgánem.

4.3 Poskytovatel je oprávněn provést změnu nastavení mobilních služeb poskytovaných účastníkovi včetně nastavení SIM karty i bez souhlasu účastníka za předpokladu, že toto opatření je ve prospěch účastníka, nebo je nutné k řádnému poskytování mobilních služeb. Tuto změnu lze provést i na dálku, bez fyzické přítomnosti pracovníka poskytovatele.

4.4 Poskytovatel je oprávněn jednat jako s účastníkem s každým, kdo splní podmínky identifikace a neprovést žádaný úkon, pokud se účastník neidentifikuje řádným způsobem nebo při důvodném podezření na zneužití identifikačních prostředků.
4.5 Poskytovatel je povinen sdělovat účastníkovi nebo jeho zástupci informace o mobilních službách poskytovaných účastníkovi, o jejich nastavení, výši dlužné částky apod.

4.6 Poskytovatel je oprávněn poskytovat různým účastníkům různé ceny, nabídky, kvalitu služeb a úroveň péče, a to v závislosti na splnění objektivních kritérií, jako je například objem využívaných mobilních služeb (včetně ve spojení s ostatními službami), počet smluv nebo Specifikací služeb či délka jejich trvání. Poskytovatel je oprávněn za úplatu poskytnout vyšší úroveň péče i těm účastníkům, kteří nesplňují stanovená objektivní kritéria.

4.7 Poskytovatel neručí za kvalitu hovorů uskutečněných prostřednictvím počítačové sítě Internet. Poskytovatel neodpovídá za plnění třetích stran.

4.8 SIM karta zůstává po celou dobu trvání smlouvy nebo Specifikace služby ve vlastnictví provozovatele mobilní sítě. Za data uložená účastníkem na SIM kartě však provozovatel mobilní sítě ani poskytovatel nenesou žádnou odpovědnost.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY MOBILNÍCH SLUŽEB

5.1 Ceny za mobilní služby a související služby poskytované prostřednictvím mobilní sítě se začínají účtovat dnem aktivace SIM karty či zvolené služby.

5.2 Ceny za mobilní služby třetích stran jsou účastníkovi účtovány dle podmínek stanovených pro příslušnou mobilní službu třetí strany. Ceny za ostatní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat, např. platební služby, se řídí ustanoveními speciálních podmínek pro danou službu.

5.3 Pokud některou z mobilních služeb či jiných služeb, popř. i část služeb, poskytnutých účastníkovi není možno účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla mobilní služba či jiná služba poskytnuta, bude tato zohledněna v nejbližším možném následujícím vyúčtování, a to i po ukončení smlouvy nebo příslušné Specifikace služby (ukončení části mobilní služby).

6. OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH SLUŽEB

6.1 Účastník souhlasí, že prokazatelným upozorněním na nezaplacení ceny ve lhůtě splatnosti vyúčtování s uvedením náhradní lhůty k plnění je též SMS nebo e-mail.

6.2 Poskytovatel je oprávněn omezit, případně též přerušit, a to i okamžitě, poskytování mobilních služeb včetně dalších služeb účastníkovi vedle případů uvedených jinde v těchto Všeobecných podmínkách (zejména v článku 10 obecné části) v následujících případech:

a) nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity mobilní sítě v důsledku poškození nebo zničení komunikačního zařízení,

b) v případě krizových stavů, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, ohrožení bezpečnosti státu,

c) na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu.

6.3 V případě, že na některé ze SIM karet nebo v rámci využívání některé ze služeb poskytovaných prostřednictvím mobilní sítě dojde k neobvykle vysokému provozu nebo k neobvyklému typu provozu (např. se objeví hovory do exotických destinací nebo na služby s přidanou hodnotou (mimo jiné i audiotextová čísla nebo platební služby), provoz v roamingu), ačkoliv k takovým hovorům v minulosti v takovém objemu nedocházelo), je poskytovatel oprávněn účastníkovi přerušit poskytování mobilních služeb či jiných služeb. Poskytovatel informuje účastníka o tom, že tohoto svého práva využil SMS zprávou, případně jiným vhodným způsobem. Omezení poskytování mobilních služeb či jiných služeb se může vztahovat i na jiné SIM karty či poskytované mobilní či jiné služby účastníka než ty, u nichž se objevil neobvykle vysoký provoz či neobvyklý typ provozu.

7. FUP (FAIR USAGE POLICY – PRAVIDLA FÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ) PRO MOBILNÍ SLUŽBY

Zde uvedená pravidla jsou platná pro mobilní služby zpoplatněné paušální měsíční částkou: Účastník se zavazuje užívat mobilní služby výhradně pro vlastní potřebu. Mobilní služby nesmějí být užívány pro telemarketing, call centrum ani pro velkoobchodní terminaci a/nebo tranzit telekomunikačního provozu nebo jiný přeprodej. Generování umělého provozu za použití generátorů provozu, automatického vytáčení nebo podobných zařízení, jakož i jiné nadměrné zvyšování provozu či koncentrace provozu prostřednictvím koncových zařízení typu pobočková ústředna či GSM brána, je zakázáno. Užívání mobilní služby v rozporu s předchozími ustanoveními je považováno za zneužití mobilní služby. V případě zneužití mobilní služby má poskytovatel právo omezit nebo přerušit aktivní užívání mobilní služby, ukončit účtování mobilní služby paušální měsíční částkou a zahájit účtování mobilní služby po minutách dle sjednaného platného Ceníku služeb, a to s okamžitou účinností od oznámení poskytovatelem, popř. vyúčtovat účastníkovi dále uvedenou smluvní pokutu.

8. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

8.1 Poruší-li účastník kteroukoliv povinnost stanovenou v obecné části Všeobecných podmínek v bodech 5.2.1 až 5.2.5, 5.2.11 až 5.2.14, 5.2.21 až 5.2.24 nebo uskuteční činnost uvedenou v bodu 16.4.1 nebo poruší-li účastník kteroukoliv povinnost stanovenou v této části A zvláštní části Všeobecných podmínek (popř. poruší-li účastník povinnost stanovenou jinde ve smlouvě, u níž je v případě jejího porušení poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu a/nebo Specifikaci služby, nebo nezaplatí-li účastník řádně a včas dvě po sobě jdoucí vyúčtování nebo existují-li u účastníka nejméně tři nezaplacené vyúčtování ceny nebo je-li v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči poskytovateli déle než 3 měsíce, je poskytovatel oprávněn účastníkovi vyúčtovat smluvní pokutu, jejíž výše činí součet:

a) 20 % součtu pravidelných měsíčních cen a minimálních cen za provoz; a/nebo

b) 20 % součtu a cen minimálního plnění;

a to vždy za (i započaté) období ode dne omezení aktivního užívání mobilní služby a/nebo ukončení smlouvy a/nebo příslušné Specifikace služby ze strany poskytovatele z důvodů porušení povinnosti účastníkem do konce sjednané doby trvání smlouvy a/nebo příslušné Specifikace služby nebo do konce minimální doby užívání mobilní služby sjednané u ukončovaných mobilních služeb. Rozhodující je pravidelná měsíční cena, minimální cena za provoz a/nebo cena minimálního plnění stanovená v příslušném platném v Ceníku služeb, popř. sjednaná jinde ve smlouvě. Nárok na tuto smluvní pokutu nevzniká v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou, ve které není sjednána minimální doba užívání služby, popř. u kterých minimální doba užívání služby již uběhla. Cena minimálního plnění se vztahuje ke Specifikaci služby, nikoliv na jednotlivé SIM karty, tzn., že na výši ceny minimálního plnění nemá vliv zvyšování/snižování počtu SIM karet u jednotlivé mobilní služby (u jednotlivé Specifikace služby).

8.2 Pokud účastník porušil závazek dodržovat sjednané minimální měsíční plnění, vzniká mu povinnost doplatit poskytovateli rozdíl mezi skutečně vyúčtovanými cenami za služby zahrnuté do minimálního měsíčního plnění a smluvně dohodnutou výší minimálního měsíčního plnění (popř. účastníkovi bude vyúčtována částka rovnající se minimálnímu plnění namísto cen za skutečně poskytnuté služby) podle příslušných ustanovení smlouvy, zejména však v souladu se Specifikací služby či Ceníkem.

8.3 Pokud účastník poruší zákaz stanovený v bodu 5.2.16 (obecné části Všeobecných podmínek) a/nebo FUP – pravidla férového užívání pro mobilní služby (čl. 7 této části A zvláštní části Všeobecných podmínek), jedná se o zneužití mobilních služeb, přičemž účastníkovi v této souvislosti vzniká povinnost zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou SIM kartu, u které došlo k porušení tohoto zákazu stanoveného v bodu 5.2.16 (obecné části Všeobecných podmínek) a/nebo FUP – pravidla férového užívání pro mobilní služby (čl. 7 této části A zvláštní části Všeobecných podmínek). Porušení tohoto zákazu stanoveného v bodu 5.2.16 (obecné části Všeobecných podmínek) a/nebo FUP – pravidla férového užívání pro mobilní služby (čl. 7 této části A zvláštní části Všeobecných podmínek) je rovněž důvodem pro omezení aktivního užívání služby nebo SIM karty poskytovatelem, popř. důvodem pro ukončení smlouvy nebo Specifikace služby poskytovatelem dle bodu 16.4.1 (obecné části Všeobecných podmínek).

8.4 Poskytovatel je oprávněn smluvní pokuty vyúčtovat v samostatném vyúčtování nebo ve vyúčtování společně s mobilními službami. V takovém případě oddělí smluvní pokuty od ostatních účtovaných částek. Smluvní pokuty se účastník zavazuje uhradit ve lhůtě uvedené ve vyúčtování. Účastník se zaplacením smluvních pokut nezprošťuje povinnosti uhradit jiné dlužné částky. Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody nebo právo poskytovatele na odstoupení (výpověď s okamžitou účinností) od smlouvy a/nebo Specifikace služby není nárokem poskytovatele na smluvní pokutu, uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

9. OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽITÍ MOBILNÍCH SLUŽEB

9.1 Účastník se zavazuje po zjištění ztráty, odcizení či zneužití SIM karty nebo služby poskytované prostřednictvím mobilní sítě neprodleně o této skutečnosti informovat poskytovatele, který nejpozději do čtyř hodin po přijetí oznámení učiní opatření k zamezení zneužití SIM karty nebo služby poskytované prostřednictvím mobilní sítě. Totéž platí v případě podezření účastníka na zneužití hesel a bezpečnostních kódů.

9.2 Účastník se zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků, zejména všech hesel, PIN a PUK, prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje účastníkovi mobilní služby, či jakýchkoliv jiných bezpečnostních kódů. V případě důvodného podezření na jejich prozrazení se účastník zavazuje heslo či bezpečnostní kód neprodleně změnit.

9.3 V případě ztráty, odcizení, poškození SIM karty či prozrazení PUK kódu, vydá poskytovatel účastníkovi novou SIM kartu za cenu a podmínek stanovených v Ceníku služeb.

9.4 Není-li ve smlouvě, nebo v Popisu služby stanoveno jinak, odpovídá za úhradu zneužitých mobilních služeb účastník, a to až do uplynutí 5 hodin od okamžiku, kdy toto oznámil poskytovateli. Totéž platí v případě zneužití hesel a bezpečnostních kódů.

10. ZMĚNA SMLOUVY, SPECIFIKACE SLUŽBY NEBO PARAMETRŮ SLUŽBY

10.1 O změnu smlouvy nebo Specifikace služby, popř. její přílohy „Konfigurace SIM karet“, nebo o změnu parametrů mobilních služeb může účastník požádat prostřednictvím kontaktního centra, webového rozhraní (portálu) poskytovatele nebo jinými způsoby dle aktuálních podmínek poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn požadovanou změnu neprovést například z technických důvodů, z důvodu účastníkova dluhu, při omezení či přerušení poskytování mobilních služeb nebo v průběhu výpovědní lhůty apod. Za změny smlouvy nebo Specifikace služby, popř. její přílohy „Konfigurace SIM karet“, nebo za změny parametrů mobilních služeb prováděné prostřednictvím webového rozhraní (portálu) poskytovatele, jakož i za jiné úkony prováděné po přihlášení do tohoto portálu, nese plnou odpovědnost účastník. Podrobné podmínky a pravidla týkající se přístupu a práce ve webovém rozhraní (portálu) poskytovatele mohou být upraveny v příslušném dokumentu, se kterým bude účastník seznámen; Účastník se zavazuje dodržovat stanovené podmínky a pravidla pro přístup a práce ve webovém rozhraní (portálu) poskytovatele.

10.2 Změna smlouvy nebo Specifikace služby, popř. změna její přílohy „Konfigurace SIM karet“, nebo změna parametrů mobilních služeb, bude potvrzena ze strany poskytovatele provedením požadované změny, písemně nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem, např. emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní (portálu) poskytovatele.

11. ÚDRŽBA SÍTĚ, POKRYTÍ SIGNÁLEM

11.1 Poskytovatel nebo provozovatel mobilní sítě je oprávněn provádět technické úpravy a údržbu mobilní sítě, které se mohou výjimečně projevit dočasným snížením dostupnosti mobilních služeb. O tomto opatření bude poskytovatel přiměřeným způsobem bez zbytečného odkladu informovat účastníky, kterých se tento následek může týkat, bude-li možné tyto účastníky předem zjistit.

11.2 Oblasti pokrytí rádiovým signálem pro poskytování služeb prostřednictvím mobilní sítě jsou graficky znázorněny v orientační, pravidelně aktualizované mapě na webu operátora, od něhož signál pochází www.t-mobile.cz Vzhledem k charakteru šíření rádiových vln, jakož i vzhledem k omezeným možnostem grafického zobrazení poskytovatel nezaručuje, že v oblastech dle mapy pokrytých signálem účastník vždy dosáhne připojení k síti. Nepokrytí některých částí území České republiky signálem není vadou plnění na straně poskytovatele. Nepokrytí některých částí území České republiky signálem nezakládá právo účastníka odstoupit (vypovědět) od smlouvy nebo Specifikace služby.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

12.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytovatel účastníkovi neodpovídá za škodu způsobenou zneužitím bezpečnostních kódů a hesel, ztrátou, odcizením nebo zneužitím SIM karty nebo zneužitím mobilních služeb poskytovaných v mobilní síti, nedostatečným zabezpečením technických prostředků, jednáním v rozporu se smlouvou, Specifikací služby, Podmínkami poskytování platebních služeb, dalšími smluvními dokumenty, podmínkami dalších služeb či právními předpisy, uvedením nesprávných údajů, například adres, nevyčerpáním volných jednotek, vadným poskytnutím a/nebo neposkytnutím (přerušením) poskytování mobilní služby, a to včetně služeb poskytovaných třetími stranami.

12.2 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která účastníkovi vznikne v souvislosti s neobvykle vysokým provozem nebo s neobvyklým typem provozu u mobilních služeb, resp. v souvislosti s tím, že poskytovatel ne/přeruší z tohoto důvodu poskytování mobilních služeb či jiných (platebních) služeb.

13. ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK

13.1 Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, podmínky, kvalitu a ceny mobilních služeb, případně ukončit poskytování stávajících mobilních služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií apod. Mobilní služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se poskytovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je-li to technicky a ekonomicky přiměřené.